VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H290: Kan ætse metaller.
H302: Farlig ved indtagelse.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287048
15287049
866920
866921
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 8710941019734
8710941019727

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse