VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 60,03 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 60,03
1 l Dunk   kr. 91,13 per Liter
kr. 91,13
20 l Kanister   kr. 44,34 per Liter
kr. 886,70

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287058
15287059
866941
868213
Viskositet 85W-140
EAN/GTINs 8710941019871
8710941020464

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse