VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kande   kr. 73,90 per Liter
Mindsteordre: 4
kr. 369,48
5 l Kande   kr. 81,22 per Liter
kr. 406,09

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS09:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P391: Udslip opsamles.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287067
867056
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 8710941020044

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse