Caramba Felgenreiniger Brillant
 

CARAMBA
Caramba Felgenreiniger Brillant

400 ml Dunk
kr. 114,07

kr. 285,17 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Caramba Felgenreiniger Brillant

Fælgerens Brillant

Garanten til rene fælger på dit køretøj

Glinsende fælger er helt bestemt også en optisk blikfang på dit køretøj. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at have det rigtige vedligeholdelses- og rengøringsmiddel. Med fælgerens Brilliant fra Caramba har du det perfekte produkt til rensning og pleje af dine fælger - grundigt, skånende og med brilliant glans. Kom og stol på Caramba, traditionsmærket for køretøjspleje og specialrens.

Fordelene af Caramba fælgerens Brilliant på et blik

  • velegnet til alle typer fælger (alu, stål, krom, lakeret)
  • høj løsekraft for grundig rensning
  • syrefri og pH-neutral
  • Farveskift som virkningsindikator

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H302: Farlig ved indtagelse.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15017259
627025
EAN/GTINs 4009076270252

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse