A1 Leder-Reiniger
 

DR. WACK
A1 Leder-Reiniger

250 ml Dunk
kr. 78,92

kr. 315,68 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

A1 Leder-Reiniger

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287605
2515
EAN/GTINs 4006539025152

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse