CW1:100 Classic Scheibenreiniger
 

DR. WACK
CW1:100 Classic Scheibenreiniger

250 ml Doseringsflaske
kr. 82,14

kr. 328,56 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

CW1:100 Classic Scheibenreiniger

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287617
1710
EAN/GTINs 4006539017102

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse