CW1:100 Super Scheibenreiniger
 

DR. WACK
CW1:100 Super Scheibenreiniger

250 ml Doseringsflaske
kr. 76,31

kr. 305,24 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

CW1:100 Super Scheibenreiniger

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352a: Vask med rigeligt vand/…
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287619
1745
EAN/GTINs 4006539017454

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse