P21S Reifen-Glanz
 

DR. WACK
P21S Reifen-Glanz

400 ml Spraydåse
kr. 99,36

kr. 248,40 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

P21S Reifen-Glanz

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P260f: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1290
15287624
EAN/GTINs 4006539712908

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse