DR. WACK

1 l Sprayflaske
kr. 133,44
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1215
15287623
EAN/GTINs 4006539012152

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse