DR. WACK

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

500 ml Sprayflaske   kr. 208,06 per Liter
kr. 104,03
750 ml Sprayflaske   kr. 138,71 per Liter
kr. 104,03

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287618
15783112
1792
1799
EAN/GTINs 4006539017997
4006539017928

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse