MEGUIAR´S

532 ml Flaske
kr. 109,19

kr. 205,24 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H228: Brandfarligt fast stof.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P370+P378: Ved brand: Anvend… til brandslukning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15381639
5012619
EAN/GTINs 0070382800406

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse