MEGUIAR´S

1 Styk
kr. 372,15
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260a: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15381643
5003300
EAN/GTINs 0070382007836

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse