MEGUIAR´S

296 ml Flaske
kr. 129,08

kr. 436,08 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15381645
5012310
EAN/GTINs 0070382800192

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse