MEGUIAR´S

473 ml Flaske
kr. 128,60

kr. 271,88 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15381614
5003116
EAN/GTINs 0070382010300

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse