XTREME FelgenReiniger PLUS
 

SONAX
XTREME FelgenReiniger PLUS

500 ml Sprayflaske
kr. 152,48

kr. 304,96 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

XTREME FelgenReiniger PLUS

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P261f: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280g: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P312a: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P302+P352a: Vask med rigeligt vand/…
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 02302000
15381331
Serie XTREME
EAN/GTINs 4064700230200

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse