SONAX

500 ml Sprayflaske
kr. 79,44

kr. 158,88 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260f: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03572410
15381176
EAN/GTINs 4064700357242

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse