SONAX

10 l Kanister
kr. 417,41

kr. 41,74 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H290: Kan ætse metaller.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P310a: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 06506000
15381177
EAN/GTINs 4064700504042

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse