SONAX

5 l Kanister
kr. 425,46

kr. 85,09 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P261f: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280g: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P312a: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P302+P352a: Vask med rigeligt vand/…
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.



Gebrauchsnummern 05135050
15324712
EAN/GTINs 4064700508095

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse