SONAX

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

400 ml Sprayflaske   kr. 244,18 per Liter
kr. 97,67
500 ml Dunk   kr. 231,14 per Liter
kr. 115,57

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 04323000
04325000
15381238
15382087
EAN/GTINs 4064700432307
4064700432505

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse