SONAX

10 l Kanister
kr. 690,06

kr. 69,01 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H315: Forårsager hudirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P280b: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302+P352a: Vask med rigeligt vand/…
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P310a: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 06636000
15381295
EAN/GTINs 4064700509757

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse