SONAX

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

300 ml Dunk   kr. 277,90 per Liter
kr. 83,37
5 l Kanister   kr. 60,74 per Liter
kr. 303,68

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H226: Brandfarlig væske og damp.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261e: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P301+P310a: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03045050
03342000
15381300
15381301
EAN/GTINs 4064700334205
4064700511682

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse