SONAX

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

250 ml Dunk   kr. 81,44 per Liter
kr. 20,36
500 ml Dunk   kr. 54,10 per Liter
kr. 27,05
5 l Kanister   kr. 21,52 per Liter
kr. 107,62

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H226: Brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P280k: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03321000
03322410
03325050
15381167
15381170
15381171
EAN/GTINs 4064700503410
4064700332102
4064700332249

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse