Sonax

400 ml Sprayflaske
kr. 99,11

kr. 247,78 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Klar til levering inden for 1 arbejdsdag

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 04323000
15381238
EAN/GTINs 4064700432307

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse