Sonax

1 l Dunk
kr. 76,16
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Klar til levering inden for 1 arbejdsdag

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P280k: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501a: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.Gebrauchsnummern 03133410
15381321
EAN/GTINs 4064700313347

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse