TBOS

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H290: Kan ætse metaller.
H301: Giftig ved indtagelse.
H302: Farlig ved indtagelse.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P313: Søg lægehjælp.
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P352: Vask med rigeligt vand/…Gebrauchsnummern 15491139
82148
Anvendelsesområde Oldtimer
EAN/GTINs 4260456882148

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse