VAICO

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

0,5 l Dunk   kr. 181,62 per Liter
kr. 90,81
5 l Dunk   kr. 56,73 per Liter
kr. 283,64

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P264: Vask ... grundigt efter brug.Gebrauchsnummern 10122744
10127350
V60-0074
V60-0111
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
SAE J 1703
EAN/GTINs 4046001448447
4046001339790

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse