VALVOLINE

1 l Dunk
kr. 107,25
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d: Mistænkes for at skade det ufødte barn.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P313: Søg lægehjælp.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.Gebrauchsnummern 15233273
VE58024
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925
SAE J 1704
Karakteristika Syntetisk
EAN/GTINs 8710941580241

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse