HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 60,62 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 60,62
1 l Dunk   kr. 91,78 per Liter
kr. 91,78
20 l Kanister   kr. 47,21 per Liter
kr. 944,28

Produktdetaljer

Delsyntetisk multi-gearolie af ydelsesklasse GL5 til manuelle gear og bagaksler i personbiler, lastbiler, busser og terrainbiler. Fremragende velegnet som rationaliseringsprodukt også med hensyn til den nye generation 5- og 6-gangs gearskift og drivaksler med og uden spærredifferentiale. Olien byder også en fordel, hvis Limited Slip (LS)-egenskaber er ønsket.

High Performer gearolie GL4/5; SAE 75W-90 LS er en universal højydelses gearolie på HC-syntese basis og fremstillet med polyalphaolefiner af SAE-klasse 75W-90 med en speciel udvalgt additivkombination. Byder følgende fordele over for standardolier: Usædvanlig høj termisk belastbar, byder en sikker smørefilm også ved permanent belastning på +160°C . Endda ved sådanne ekstreme belastninger danner High Performer Getriebeöl GL4/5; SAE 75W-90 LS ingen ældingsprodukter.

High Performer gearolie GL4/5; SAE 75W-90 LS opfylder og overtræffer følgende specifikationer:

 • API : GL 4 / GL 5 + LS (limited slip)

 • SAE 75W / 80W/ 85W / SAE 80W-90 / SAE 90

  Praksisfordele:

 • Fremragende slidbeskyttelse og høj oxidationsstabilitet 

 • God forenelighed over for farvede metaller og tætningsmaterialer

 • Meget skærestabil, dvs. at SAE-klassen ikke ændres

 • Reduceret gearlyde også ved meget varm olie som følge af god vedhæftende smørefilm

 • Fuldsmøring endda ved temperaturer helt ned til -27°C

 • God smøring om vinteren, speciel ved opvarmningsfasen

 • Ingen mangelsmøring pga. for tynd/tyk olie 

 • Helårsbrug mulig takket være multi-karakterisering

 • Universal anvendbar i manuelle gear, hypoid-akselgear, planetgear
 • Forenelig med alle konventionelle og syntetiske mærke gearolier

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814046
14814051
14814055
14814076
16015
17030
17070
18041
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Bus
Lastbil
Personbil
Specifikationer API GL4
API GL5
API LS
Viskositet 75W-90
Karakteristika Delsyntetisk
EAN/GTINs 4032167170308
4032167170704
4032167180413
4032167160156

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse