HYPOID GL5 SAE 85W-90 Getriebeöl

LIQUI MOLY
HYPOID GL5 SAE 85W-90 Getriebeöl

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

500 ml Dunk   kr. 146,84 per Liter
kr. 73,42
1 l Dunk   kr. 98,51 per Liter
kr. 98,51
20 l Kanister   kr. 57,53 per Liter
kr. 1.150,66

Produktdetaljer

HYPOID GL5 SAE 85W-90 Getriebeöl

Mineralsk hypoidgearolie. Til køretøjer med velkendt gearteknologi. Garanterer fejlfri funktion af aggregaterne endda under de mest vanskelige driftsbetingelser og ved store temperatursvingninger. Sørger for en stabil smørefilm. Byder høj smøresikkerhed og optimal slidbeskyttelse. Fremragende viskositets-temperaturadfærd.

Anvendelsesformål:

Til høj belastede gear uden spærredifferentiale, især drivaksler med hypoidfortanding. Tag hensyn til producentens bestemmelser.

Frigivelser:

  • API GL 5

  • MAN 342 Typ M1

  • MB-frigivelse 235.0

  • MIL-L 2105 D

  • ZF TE-ML 05A/ 07A/ 16C/ 17B/ 19B /21A

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1035
1047
12300939
12300946
12301077
1404
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Lastbil
Personbil
Specifikationer API GL5
MAN 342 Typ-M1
MB 235.0
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viskositet 85W-90
Karakteristika

Mineralsk

EAN/GTINs 4100420014048
4100420010477
4100420010354

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse