LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Fuldsyntetisk gearolie. Sørger for nøjagtigt friktionsadfærd og byder fremragende ældningsresistens. Garanterer fejlfri funktion af aggregaterne endda ved vanskelige driftsbetingelser og store temperatursvingninger. Høj smøresikkerhed og maksimal slidbeskyttelse gennem stor viskositetsbåndbredde. Muliggør nem gearskift og blød motor.

Anvendelsesformål:

Til høj belastede gear - især moderne transaxle-systemer og drivaksler uden spærredifferentiale. Tag hensyn til producentens bestemmelser.

Frigivelser:

  • API GL 5

  • MIL-L 2105 C

  • MIL-L 2105 D

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P333: Ved hudirritation eller udslet:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 12301084
12301086
1413
1415
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Bus
Lastbil
Personbil
Specifikationer API GL5
MIL-L-2105 C
MIL-L-2105 D
Viskositet 75W-90
Karakteristika Fuldsyntetisk
EAN/GTINs 4100420014130
4100420014154

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse