VAICO

1 l Dunk
kr. 100,20
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.


Sikkerhedssætninger:
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P263: Undgå kontakt under graviditet/amning.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelseGebrauchsnummern 12033470
V60-0227
Specifikationer API GL5
Ford SQM-2C9002-AA
MAN 342 Typ-M1
MIL L-2105 C
MIL-L 2105 D
Mercedes-Benz 235.0
Volvo 97310
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
Viskositet 80W-90
EAN/GTINs 4046001596032

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse