Axle Oil 75W-90 LS

VALVOLINE
Axle Oil 75W-90 LS

1 l Dunk
kr. 115,40
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Axle Oil 75W-90 LS

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287040
866904
Viskositet 75W-90
EAN/GTINs 8710941019611

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse