Gear Oil 75W-80

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 111,68 per Liter
kr. 111,68
20 l Kanister   kr. 62,73 per Liter
kr. 1.254,54

Produktdetaljer

Gear Oil 75W-80

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Gebrauchsnummern 15287076
15287077
866895
866896
Viskositet 75W-80
EAN/GTINs 8710941019994
8710941019987

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse