Gear Oil 75W-90

VALVOLINE
Gear Oil 75W-90

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 86,03 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 86,03
1 l Dunk   kr. 116,77 per Liter
kr. 116,77
20 l Kanister   kr. 68,22 per Liter
kr. 1.364,31

Produktdetaljer

Gear Oil 75W-90

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287079
15287080
867064
867065
Viskositet 75W-90
EAN/GTINs 8710941020143
8710941020136

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse