VALVOLINE
Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 63,66 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 63,66
1 l Dunk   kr. 94,71 per Liter
kr. 94,71
5 l Kande   kr. 50,91 per Liter
Mindsteordre: 4
kr. 254,56
5 l Kande   kr. 60,69 per Liter
kr. 303,43
20 l Kanister   kr. 45,76 per Liter
kr. 915,11

Produktdetaljer

Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Gebrauchsnummern 15287096
15287097
15287098
866950
868215
868216
Viskositet 75W-80
EAN/GTINs 8710941020495
8710941020488
8710941019932

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse