Heavy Duty TDL PRO 75W-90

VALVOLINE
Heavy Duty TDL PRO 75W-90

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 145,67 per Liter
kr. 145,67
20 l Kanister   kr. 99,23 per Liter
kr. 1.984,64

Produktdetaljer

Heavy Duty TDL PRO 75W-90

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn .
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287088
15287089
866932
868211
Viskositet 75W-90
EAN/GTINs 8710941020440
8710941019819

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse