VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 67,41 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 67,41
1 l Dunk   kr. 98,48 per Liter
kr. 98,48
20 l Kanister   kr. 51,79 per Liter
kr. 1.035,82

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS09:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P362: Alt tilsmudset tøj tages af.
P364: Og vaskes inden genanvendelse.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287092
15287093
867068
867069
Viskositet 75W-80
EAN/GTINs 8710941020174
8710941020167

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse