HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 91,75 per Liter
kr. 91,75
20 l Kanister   kr. 47,20 per Liter
kr. 943,97

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H332: Farlig ved indånding.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490369
15490370
19084
19085
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer 1940 766
BMW 81 22 9 407 758
Ford, Fendt, Saab, Volvo, MAN M 3289
ISO 7308
MB 345.00
VW 52146 (G002 000)
ZF TE-ML 02K
Karakteristika Syntetisk
EAN/GTINs 4032167190856
4032167190849

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse