ZENTRALHYDRAULIKÖL

LIQUI MOLY
ZENTRALHYDRAULIKÖL

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 125,59 per Liter
kr. 125,59
20 l Kanister   kr. 87,74 per Liter
kr. 1.754,74

Produktdetaljer

ZENTRALHYDRAULIKÖL

Fuldsyntetisk centralhydraulikolie, udviklet efter højeste krav. LIQUI MOLY anbefaler produktet til køretøjer og aggregater som kræver følgende originaldele-nr/specifikation: MAN M 3289, MB 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S ; VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766. Byder høj termisk stabilitet og sørger derved for optimal ældningsstabilitet. Maksimal slidbeskyttelse og god friktionsadfærd. Besidder over fremragende lavtemperatursadfærd. Med højt andel af korrosionsbeskyttelseskomponenter.

Anvendelsesformål:

Til hydraulik i forskellige producenters køretøjer, f.eks. niveauregulering, hydropneumatisk affjedring, styringssystemer, dæmpere mm. Anvendelse ifølge producentens specifikation.

Frigivelser:

Centralhydraulik ; MAN 3289

LIQUI MOLY anbefaler produktet til køretøjer, som kræver følgende specifikationer: BMW 81229407 758 ; Ford WSS-M2C204-A ; MB 345.0 ; Opel 1940 766 ; PENTOSIN CHF 11S ; VW TL 52146 (G002 000 / G004000) ; ZF TE-ML 02K

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H332: Farlig ved indånding.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1127
1147
12300983
12300990
Anvendelsesområde

Traktor


Skovbrug
Brugskøretøj
Bus
Lastbil
Personbil
Specifikationer MAN M3289
Karakteristika Fuldsyntetisk
EAN/GTINs 4100420011276
4100420011474

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse