G48
 

GLYSANTIN
G48

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

G48

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P311: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…
P330: Skyl munden.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 13129371
57697985
Anvendelsesområde Personbil
Specifikationer BMW GS 94000
DQC CA-14
MB 325.0
TL 6850-0038/1
TL-774-C
TLV 035
TLV 23009 A

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse