Kühlerfrostschutz M13

MOFIN
Kühlerfrostschutz M13

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1,5 l Dunk   kr. 62,91 per Liter
kr. 94,36
5 l Kande   kr. 42,38 per Liter
kr. 211,90

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M13

MOFIN kølerfrostbeskyttelse M13 - passende til køretøjer som kræver en kølemiddel ifølge specifikationen G13.

MOFIN langtids-kølerbeskyttelse M13 bruges som kulde- og varmeoverføringsvæske i forbrændingsmotorer. Forbrændingsvarmen af motoren overføres til kølevæsken. Varmen overføres til luftstrømmen via køleren. Den garanterer servicefri frost- og korrosionsbeskyttelse til alle motormetaller (også aluminium og jernlegeringer) ud over hele motorlevetiden.

MOFIN langtids-kølerbeskyttelse M13 er nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrit.

Den opfylder kravene om følgende OEM-specifikationer:
VAG TL 774 G (G12++) og SCANIA TB 1451

Anvendelse:

Vi anbefaler et blandingsforhold 1:1 (ned til ca. -40°C) med kvalitativt godt, blødgjort vand. Ud over det anbefales der fuldstændig tømning og skylning af køleren for at garantere optimal virkning, hvis der før blev brugt en konventionel kølerfrostbeskyttelse. (Frostbeskyttelsesandel ikke under 33 vol-% og ikke over 70 vol-%)

Blandingstabel:

Frostsikkerhed

Frostsbeskyttelsesandel

Vandandel

-22°C

33%

67%

-30°C

40%

60%

-40°C

50%

50%MOFIN langtids-kølerbeskyttelse M13 er neutral over for gummitætnigner og andre plaststoffer.

Takket være dens høje kogepunkt er det en effektiv helårsbeskyttelse også ved stærkeste belastninger og højeste temperaturer.

MOFIN langtids-kølerbeskyttelse M13 kan blandes med de fleste andre produkter på ethandiol-(monoethylenglykol-)basis.

Tag hensyn til producentanvisninger!

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn .
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 0130
0131
14813594
14813595
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4260304110201

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse