Kühlerfrostschutz M40 Extra
 

MOFIN
Kühlerfrostschutz M40 Extra

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1,5 l Dunk   kr. 59,60 per Liter
kr. 89,40
5 l Kanister   kr. 35,12 per Liter
kr. 175,60

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M40 Extra

MOFIN kølerfrostbeskyttelse M40 - passende til køretøjer som kræver en kølemiddel ifølge specifikationen G40.
  • Langtids-kølerbeskyttelse
  • Premium-fuldkoncentrat
  • Kuldebeskyttelse blanding 50 : 50 -37°C
  • nitrit-, amin-, phosphat-, boraxfrit
  • Farve: violet/lila
  • Specifikationer:
    • VW TL 774 G (Audi, Seat, Skoda, VW), MAN Si-OAT, MB-frigivelse 325.5

MOFIN kølerfrostbeskyttelse er en frost- og korrosionsbeskyttelseskoncentrat på etyhlenglykol-basis til brug i motorer med og uden aluminium-legering. Den besidder over meget god varmeoverføring og er nitrit-, amin- og phosphatfrit.


MOFIN kølerfrostbeskyttelse bruger en højkvalitativ silikat-stabilisator-teknologi. Denne forhindrer mulige udfald og gel-dannelse, som man kender fra mindre kvalitative produkter. Yderlige inhibitorer/komponenter sikrer god hårdvand-stabilitet, som ellers kan føre til aflejringer.

MOFIN M40 er ved temperaturer op til 30°C holdbar i minimum 3 år, hvis opbevaringen sker i original lukket og lufttæt beholder. Lagringen burde dog pga. korrosionsbeskyttelsesårsag ikke ske i forzinkede beholdere.

Der er diverse sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger at tage hensyn til ved omgangen med MOFIN M48, hvilke du finder i vores sikkerhedsdatablad ifølge EG 91/155/EWG.
Undgå berørelse med huden.

 

MOFIN kølerfrostbeskyttelse M40 kan uden problemer blandes med almindelig vand. Koncentrationen burde ikke være under 35%, ellers vil korrosionsbeskyttelsen være for ringe. Der skal også være nok kølerbeskyttelsesmiddel i kølevandete om sommeren, til at garantere god korrosions- og overophedningsbeskyttelse.

MOFIN M40 opfylder følgende specifikationer:
• VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti TL 774-G
Frigivet for MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5

Blandingstabel:

Frostbeskyttelse til ca.

Andele frostbeskyttelse

Andele vand

- 18° C

33%

67%

- 38° C

50%

50%

 

MOFIN M40 er kompatibel med konventionelle silikatfrie og silikatholdige kølerbeskyttelsesmidler.


MOFIN M40 burde blandes med vand inden påfyldning i kølekredsløbet, koncentration fra 33 til 50 Vol.%.

* Til færdigstilling af kølemidlet skal der bruges rent og ikke alt for hårdt vand. Ikke egnet er: gravvand, havvand, brakvand, spildevand.
Analyseværdier af vandet må ikke overskride følgende grænseværdier:
Vandhårdhed: 0 bis 20 °dGH ( 0 – 3,6 mmol/l )

Kloridinhold: max. 100 ppm
Sulfatinhold: max. 100 ppm
Overskrider vandets analyseværdier de tilladte grænseværdier, skal det oparbejdes gennem f.eks. blanding med blød, destilleret eller afsaltet vand. Vand med for meget klorid eller sulfat kan på denne måde nemt justeres.

Tag hensyn til producentanvisninger!

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 0150
0151
14813596
14813597
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4260348790025
4260304110867

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse