Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN
Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1,5 l Dunk   kr. 64,15 per Liter
kr. 96,22
5 l Kanister   kr. 40,99 per Liter
kr. 204,96

Produktdetaljer

Kühlerfrostschutz M48 Premium Protect

MOFIN kølerfrostbeskyttelse M48 - passende til køretøjer som kræver en kølemiddel ifølge specifikationen G48.
 • Langtids-kølerbeskyttelse
 • Premium-fuldkoncentrat
 • Kuldebeskyttelse blanding 50 : 50 -37°C
 • nitrit-, amin-, phosphat-, boraxfrit
 • Farve: mørkegrøn/blå
 • Specifikationer:
  • ASTM D 3306, AFNOR NF R 15-601 og BS 6580:1992.
  • BMW BMW N 600 69.0
  • Bundeswehr TL 6850-0038/1
  • Deutz H-LV 0161 01880, frigivelse
  • MAN MAN 324-NF, frigivelse
  • Mercedes-Benz DBL 7700.20, blad 325.0
  • MTU MTL 5048
  • Opel/General Motors B 040 0240
  • Saab 6901599
  • VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C

MOFIN kølerfrostbeskyttelse er en frost- og korrosionsbeskyttelseskoncentrat på etyhlenglykol-basis til brug i motorer med og uden aluminium-legering. Den besidder over meget god varmeoverføring og er nitrit-, amin- og phosphatfrit.


MOFIN kølerfrostbeskyttelse bruger en højkvalitativ silikat-stabilisator-teknologi. Denne forhindrer mulige udfald og gel-dannelse, som man kender fra mindre kvalitative produkter. Yderlige inhibitorer/komponenter sikrer god hårdvand-stabilitet, som ellers kan føre til aflejringer.

MOFIN M48 er ved temperaturer op til 30°C holdbar i minimum 3 år, hvis opbevaringen sker i original lukket og lufttæt beholder. Lagringen burde dog pga. korrosionsbeskyttelsesårsag ikke ske i forzinkede beholdere.

Der er diverse sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger at tage hensyn til ved omgangen med MOFIN M48, hvilke du finder i vores sikkerhedsdatablad..
Undgå berørelse med huden.

 

MOFIN kølerfrostbeskyttelse M48 kan uden problemer blandes med almindelig vand. Koncentrationen burde ikke være under 35%, ellers vil korrosionsbeskyttelsen være for ringe. Der skal også være nok kølerbeskyttelsesmiddel i kølevandete om sommeren, til at garantere god korrosions- og overophedningsbeskyttelse.

MOFIN M48 burde ikke blandes med silikatfrie kølerbeskyttelsesmidler.

Blandingstabel:

Frostbeskyttelse til ca.

Andele frostbeskyttelse

Andele vand

- 12° C

25%

75%

- 20° C

35%

65%

- 37° C

50%

50%

 

MOFIN M48 burde blandes med vand i en koncentration fra 33 til 50 Vol.% inden påfyldning i kølekredsløbet.


* Til færdigstilling af kølemidlet skal der bruges rent og ikke alt for hårdt vand. Ikke egnet er: gravvand, havvand, brakvand, spildevand.
Analyseværdier af vandet må ikke overskride følgende grænseværdier:
Vandhårdhed: 0 bis 20 °dGH ( 0 – 3,6 mmol/l )

Kloridinhold: max. 100 ppm
Sulfatinhold: max. 100 ppm
Overskrider vandets analyseværdier de tilladte grænseværdier, skal det oparbejdes gennem f.eks. blanding med blød, destilleret eller afsaltet vand. Vand med for meget klorid eller sulfat kan på denne måde nemt justeres.

Tag hensyn til producentanvisninger!

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 0135
0136
14813598
14813599
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4260304110997
4260304110874

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse