VAICO

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 107,55 per Liter
kr. 107,55
5 l Kande   kr. 34,13 per Liter
Mindsteordre: 4
kr. 170,66

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.Gebrauchsnummern 10128320
12032587
V60-0020
V60-0077
Specifikationer MAN 324 NF
MB 325.20
MTU
EAN/GTINs 4046001351464
4046001282416

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse