VAICO

1,5 l Kande
kr. 115,60

kr. 77,07 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn .
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P405: Opbevares under lås.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.Gebrauchsnummern 10129620
12032345
V60-0019
V60-0070
Specifikationer MAN 324 NF
EAN/GTINs 4046001334191
4046001282409

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse