VAICO

5 l Kanister
kr. 330,36

kr. 66,07 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H361d: Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.Gebrauchsnummern 12032723
12032724
V60-0164
V60-0165
Specifikationer VW G 13
EAN/GTINs 4046001581823
4046001581816

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse