Motorcycle Coolant
 

CASTROL
Motorcycle Coolant

1 l Dunk
kr. 49,95
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Motorcycle Coolant

Motorcycle Coolant - Forfortyndet (ethylenglykol baserende, fuldformuleret) kølevæske, udviklet til at møde kravene om vandkølede motorcykler og scootere.

Fuldformuleret til korrosionsbeskyttelse helt ned til -25°C.

Kendetegn:
  • Forbedret kølerbeskyttelse

  • Grand Prix-produktrække

  • Velegnet til alle vandkølede motorcykler - må ikke anvendes ved magnesiumlegerede motorer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H360FD: Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15270662
154D1C
Anvendelsesområde Motorcykel
Quad/ATV
Scooter
EAN/GTINs 8005707903700

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse