HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337: Ved vedvarende øjenirritation:
P313: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490325
18213
Anvendelsesområde Motorcykel
Specifikationer ACEA A3
ACEA B3
ACEA B4
API CF
API SL
JASO MA
Viskositet 10W-40
Karakteristika Syntetisk
EAN/GTINs 4032167182134

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse