HIGH PERFORMER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

5 l Kande   kr. 40,50 per Liter
kr. 202,50
20 l Kanister   kr. 27,54 per Liter
kr. 550,88

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208: Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15490330
15490331
15490332
15490333
17114
17115
17116
17117
Anvendelsesområde Motorcykel
Specifikationer ACEA A3
API SG
API SJ
API SL
JASO MA2
Viskositet 20W-50
Karakteristika Universal
EAN/GTINs 4032167171145
4032167171176
4032167171152
4032167171169

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse