WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray
 

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

WD-40 Specialist Motorbike Kettenspray

PRODUKTOVERSIGT:
Et farveløst, fuldsyntetisk smøremiddel med stærk vedhæftningsevne, udviklet til brug på kæder, som er udsat for høje omdrejninger og stor belastning (f.eks. motorcykelkæder). Formuleringen har en lav viskositet direkte ved start, sådan at kædelede smøres direkte inden fortykning og tørring. Den derigennem optående hæfteevne forhindrer at smøremidlet forsvinder.

EGENSKABER OG FORDELE:
• Langtidssmøring
• Indeholder højtryk- og slidbeskyttelsesadditiver for høj belastbarhed
• Ekstremt vandafvisende
• Fuldsyntetisk
• Holder længe
• Trænger dybt ind og fortykker
• Forsvinder ikke
• Præcisionssprayknap minimerer produktforbrug
• Kompatibel med O-, X- und Z-ringkæder
• Yderst velegnet ved tørre betingelser

TYPISKE ANVENDELSER:
Især udviklet til brug  på motorkæder, men kan også bruges til forbedring af smøring og problemforebyggelse af alle andre bevægelige metaldele.

BRUGSANVISNING:
Ryst dåsen godt inden brug. Hold dåsen lodret og spray direkte på kæden. Veng nogle minutter, sådan at smøremidlet kan trænge ind og fortykke.

INGEN ANVENDELSE:
• Ingen væsentlige indskrænkninger

TEKNISKE DATA:

FYSIKALSKE EGENSKABER

Udseende Farveløs, vedhæftende væske
Lugt Karakteristisk
pH-værdi Ikke angivet
Specifisk vægt ca. 0,78 ved 20 °C
Brændbarhed Yderst brandfarlig, flammepunkt under –20 °C
Sammensætning Opløsning af syntetiske smøremidler,
  viskositetsmodificerer, slidbeskytter og højtryksadditiver
  i en aliphatisk kuldbrinte-opløsningsmiddel og
  drivmiddel af butan/isobutan/propan
Brugstemperatur Til anvendelse ved rumtemperatur
Udbud 400 ml spraydåse

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486414
56786
Anvendelsesområde Motorcykel
EAN/GTINs 5032227567863

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse